Tổng quan

Nội dung công việc:

Dịch văn bản tiếng Trung và truyền đạt thông tin bằng tiếng Trung