Pinyin bài 咖啡来源 trong Dazi.kukuw.com [P2]

Chào tất cả các bạn đã ghé thăm website Việc làm tiếng Trung của chúng tôi. Với nhu cầu việc làm tiếng Trung ngày càng nhiều,nhà tuyển dụng ngày càng khó tính hơn trong việc tuyển chọn nhân tài tiếng Trung về công ty của họ. Vì vậy trong phần thi phỏng vấn thì họ sẽ càng yêu cầu khắt khe hơn, một trong những yêu cầu đó là yêu cầu về tốc độ đánh máy tiếng Trung. Trong bài viết này Jobtiengtrung.com sẽ gửi đến các bạn những bài kiểm tra tốc độ đánh máy trên website được yêu cầu là dazi.kukuw.com.


♥Trong bài viết lần này, Jobtiengtrung.com sẽ gửi đến bạn bản pinyin bài 咖啡来源:

 

“咖啡”一词源自希腊语“Kaweh”,意思是“力量与热情”。咖啡树是属山椒科的

“Kāfēi” yī cí yuán zì xīlà yǔ “Kaweh”, yìsi shì “lìliàng yǔ rèqíng”. Kāfēi shù shì shǔ shānjiāo kē de
常绿灌木,日常饮用的咖啡是用咖啡豆配合各种不同的烹煮器具制作出来的,而咖啡豆

cháng lǜ guànmù, rìcháng yǐnyòng de kāfēi shì yòng kāfēi dòu pèihé gè zhǒng bùtóng de pēng zhǔ qìjù zhìzuò chūlái de, ér kāfēi dòu
就是指咖啡树果实内之果仁,再用适当的烘焙方法烘焙而成。古代中国有神农氏尝百草,

jiùshì zhǐ kāfēi shù guǒshí nèi zhī guǒ rén, zài yòng shìdàng de hōngbèi fāngfǎ hōngbèi ér chéng. Gǔdài zhōngguó yǒu shénnóng shì cháng bǎicǎo,
并一一加以记录整理,使后人对许多植物能有系统的认识。西方世界没有神农氏这样的人,

bìng yīyī jiāyǐ jìlù zhěnglǐ, shǐ hòu rén duì xǔduō zhíwù néng yǒu xìtǒng de rènshì. Xīfāngshìjiè méiyǒu shénnóng shì zhèyàng de rén,
更没有留下什么有文字的记录,因此关于咖啡的起源有种种不同的传说。其中,最普遍

gèng méiyǒu liú xià shénme yǒu wénzì de jìlù, yīncǐ guānyú kāfēi de qǐyuán yǒu zhǒngzhǒng bùtóng de chuánshuō. Qízhōng, zuì pǔbiàn
且为大众所乐道的是牧羊人的故事。传说有一位牧羊人,在牧羊的时候偶然发现他的

qiě wéi dàzhòng suǒ lè dào de shì mùyáng rén de gùshì. Chuánshuō yǒuyī wèi mùyáng rén, zài mùyáng de shíhòu ǒurán fāxiàn tā de
羊蹦蹦跳跳手舞足蹈,仔细一看,原来羊是吃了一种红色的果子才导致举止滑稽怪异。

yáng bèng bèngtiào tiào shǒuwǔzúdǎo, zǐxì yī kàn, yuánlái yáng shì chīle yī zhǒng hóngsè de guǒzi cái dǎozhì jǔzhǐ huájī guàiyì.
他试着采了一些这种子回去熬煮,没想到满室芳香,熬成的汁液喝下以后更是精神振奋,

Tā shìzhe cǎile yīxiē zhè zhǒngzǐ huíqù áo zhǔ, méi xiǎngdào mǎn shì fāngxiāng, áo chéng de zhīyè hē xià yǐhòu gèng shì jīngshén zhènfèn,
神清气爽,从此这种果实就被作为一种提神醒脑的饮料,且颇受好评。古时候的阿拉伯人

shén qīng qì shuǎng, cóngcǐ zhè zhǒng guǒshí jiù bèi zuòwéi yī zhǒng tíshén xǐng nǎo de yǐnliào, qiě pǒ shòu hǎopíng. Gǔ shíhòu de ālābó rén
最早把咖啡豆晒干熬煮后,把汁液当作胃药来喝,认为可以有助消化。后来发现咖啡还有

zuìzǎo bǎ kāfēi dòu shài gān áo zhǔ hòu, bǎ zhīyè dàng zuò wèi yào lái hē, rènwéi kěyǐ yǒu zhù xiāohuà. Hòulái fāxiàn kāfēi hái yǒu
提神醒脑的作用,同时由于回教严禁教徒饮酒,因而就用咖啡取代酒精饮料,作为提神的

tíshén xǐng nǎo de zuòyòng, tóngshí yóuyú huíjiào yánjìn jiàotú yǐnjiǔ, yīn’ér jiù yòng kāfēi qǔdài jiǔjīng yǐnliào, zuòwéi tíshén de
饮料而时常饮用。十五世纪以后,到圣地麦加朝圣的回教徒陆续将咖啡带回居住地,

yǐnliào ér shícháng yǐnyòng. Shíwǔ shìjì yǐhòu, dào shèngdì mài jiā cháoshèng de huí jiàotú lùxù jiāng kāfēi dài huí jūzhù dì,
使咖啡渐渐流传到埃及、叙利亚、伊朗和土耳其等国。咖啡进入欧陆当归因于土耳其当时的

shǐ kāfēi jiànjiàn liúchuán dào āijí, xùlìyǎ, yīlǎng hé tǔ’ěrqí děng guó. Kāfēi jìnrù ōulù dāngguī yīn yú tǔ’ěrqí dāngshí de
奥斯曼帝国,由嗜饮咖啡的奥斯曼大军西征欧陆且在当地驻扎数年之久,在大军最后撤离时,

àosīmàn dìguó, yóu shì yǐn kāfēi de àosīmàn dàjūn xī zhēng ōulù qiě zài dāngdì zhùzhá shù nián zhī jiǔ, zài dàjūn zuìhòu chèlí shí,
留下包括咖啡豆在内的大批补给品。维也纳和巴黎的人们得以凭着这些咖啡豆,和由土耳其

liú xià bāokuò kāfēi dòu zài nèi de dàpī bǔjǐ pǐn. Wéiyěnà hé bālí de rénmen déyǐ píngzhe zhèxiē kāfēi dòu, hé yóu tǔ’ěrqí
人里得到的烹制经验,而发展出欧洲的咖啡文化。战争原是攻占和毁灭,却意外地带来了

rén lǐ dédào de pēng zhì jīngyàn, ér fāzhǎn chū ōuzhōu de kāfēi wénhuà. Zhànzhēng yuán shì gōngzhàn hé huǐmiè, què yìwài dìdài láile
文化的交流乃至融合,这可是统治者们所始料未及的了。咖啡文化成熟于欧洲。十六世纪初,

wénhuà de jiāoliú nǎizhì rónghé, zhè kěshì tǒngzhì zhěmen suǒ shǐ liào wèi jí dele. Kāfēi wénhuà chéngshú yú ōuzhōu. Shíliù shìjì chū,
咖啡向欧洲传播开来。当时的法国国王克雷门八世曾说:“虽然是恶魔的饮料,却是美味可口。

kāfēi xiàng ōuzhōu chuánbò kāi lái. Dāngshí de fàguó guówáng kè léi mén bā shì céng shuō:“Suīrán shì èmó de yǐnliào, què shì měiwèi kěkǒu.
此饮料只让异教徒独占了,殊是可惜”。因此也接受了基督徒也能饮用咖啡。在英国有无数的

Cǐ yǐnliào zhǐ ràng yì jiàotú dúzhànle, shū shì kěxí”. Yīncǐ yě jiēshòule jīdū tú yě néng yǐnyòng kāfēi. Zài yīngguó yǒu wú shǔ de
咖啡屋,当时只有男人能进入。咖啡在绅士的社交场所颇受欢迎。男人们在此高谈阔论政治、

kāfēi wū, dāngshí zhǐyǒu nánrén néng jìnrù. Kāfēi zài shēnshì dì shèjiāo chǎngsuǒ pǒ shòu huānyíng. Nánrénmen zài cǐ gāotánkuòlùn zhèngzhì,
文化、商业等议题,有些甚至不回家。因此1674年有许多主妇提出请愿书要求将咖啡屋关闭。

wénhuà, shāngyè děng yìtí, yǒuxiē shènzhì bù huí jiā. Yīncǐ 1674 nián yǒu xǔduō zhǔfù tíchū qǐngyuàn shū yāoqiú jiāng kāfēi wū guānbì.
咖啡文化深深地影响到巴黎市民,街角的咖啡店也开始大量而生。无数的咖啡沙龙内,

Kāfēi wénhuà shēn shēn de yǐngxiǎng dào bālí shìmín, jiējiǎo de kāfēi diàn yě kāishǐ dàliàng ér shēng. Wú shǔ de kāfēi shālóng nèi,
新的文学、哲学与艺术皆因而出现,期间诞生了无数的思想家及哲学家,如卢梭等。文化人

xīn de wénxué, zhéxué yǔ yìshù jiē yīn’ér chūxiàn, qíjiān dàn shēng liǎo wú shǔ de sīxiǎngjiā jí zhéxué jiā, rú lúsuō děng. Wénhuà rén
不断齐集,并齐聚于知识性的咖啡沙龙内高谈阔论而闻名。不久在意大利浓缩咖啡开始出现,

bùduàn qíjí, bìng qí jù yú zhīshì xìng de kāfēi shālóng nèi gāotánkuòlùn ér wénmíng. Bùjiǔ zài yìdàlì nóngsuō kāfēi kāishǐ chūxiàn,
引起咖啡饮用方式的变化。咖啡越来越受到大众的喜爱,因此有兴趣栽培咖啡的人,也越来越多

yǐnqǐ kāfēi yǐnyòng fāng shì de biànhuà. Kāfēi yuè lái yuè shòudào dàzhòng de xǐ’ài, yīncǐ yǒu xìngqù zāipéi kāfēi de rén, yě yuè lái yuè duō
十三世纪制造商,将咖啡樱桃带到各地栽植。十八世纪初,法国海军上将德克鲁,在船上

shísān shìjì zhìzào shāng, jiāng kāfēi yīngtáo dài dào gèdì zāizhí. Shíbā shìjì chū, fàguó hǎijūn shàng jiàng dé kè lǔ, zài chuánshàng
用自己的饮用水,灌溉桶中的咖啡幼苗,而后将之种植于法国领地马尔奇尼克岛。不久之后,

yòng zìjǐ de yǐnyòng shuǐ, guàngài tǒng zhōng de kāfēi yòumiáo, érhòu jiāng zhī zhòngzhí yú fàguó lǐngdì mǎ’ěr qí níkè dǎo. Bùjiǔ zhīhòu,
咖啡为流传到中南美洲,咖啡的栽植也扩大到世界各地。

kāfēi wèi liúchuán dào zhōngnán měizhōu, kāfēi de zāizhí yě kuòdà dào shìjiè gèdì.

 

Góc Hỏi Đáp